Miras Hukuku

Miras hukuku hükümleri, Türk Medeni Kanunu‘nun III. Kitabında düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları dolayısıyla alt soyu yani çocukları ve torunları, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde de devlettir. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın yasal olarak mirasçısı olmamakla birlikte, kendi tasarrufu ile miras bıraktığı kişilerdir.

Mirasın paylaştırılması, miras bırakanın ölümden önce vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlemesi halinde, miras bırakanın yasal mirasçılarının saklı payları baki kalmak üzere, vasiyetnamede yazıldığı şekilde yapılır. Miras bırakanın herhangi bir ölüme bağlı tasarruf yapmamış olması halinde ise, Medeni Kanun’da düzenlendiği üzere yasal mirasçılar arasında miras paylaştırılır. Bu kapsamda hukuk büromuz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

                – Tenkis Davası

                – Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

                – Vasiyetnamenin İptali Davası

                – Miras Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Davası

                 – Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu Tescil Davası

                 – Mirasçılık Belgesinin (Veraset ilamı) Alınması

                 – Miras Sözleşmesi Hazırlanması

                 – Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası

                 – Mirasta denkleştirme davası