İdare Hukuku

İdarenin yapmakla yükümlü olduğu işlemler ile gerçek ve tüzel kişi sorumluluklarının belirlendiği yasa kapsamında hukuka uyumluluk ve aykırılıklar tespit edilir. Söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

SD Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu alanda dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hizmet kapsamımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar), İptal davaları, Vergi uyuşmazlığından doğan davalar, Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları, Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları, İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları vs.